image1 image2 image3 image4 image5

Adw. Wieslaw Dembowski

.............................

mail: biuro@skuteczniprawnicy.eu

.......Kontakt tel. 792-180-679.

you are here: Start Zakres swiadczonych uslug: SEKTOR OCHRONY ZDROWIA

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom z sektora ochrony zdrowia zarówno w formie stałej i kompleksowej obsługi jak i doraźnej pomocy prawnej,

w szczególności w zakresie:

- wykonywania działalności gospodarczej i leczniczej oraz wszystkich kwestii z nimi związanych

- reprezentacji podmiotów leczniczych i lekarzy w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, z zakresu prawa pracy i innych

- kontraktowania świadczeń przez NFZ

- obrony w sprawach lekarskich w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz przed sądami dyscyplinarnymi

- ochrony dóbr osobistych lekarza

- obowiązku rejestrowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą

- przekształcania podmiotów w spółki prawa handlowego

- poprawy jakości usług medycznych

- analizy i planowania strategicznego podmiotów leczniczych, konkurencji na rynku usług medycznych

- kształtowania wizerunku podmiotu leczniczego

- kontroli podmiotów leczniczych

- controllingu w podmiotach leczniczych

- organizacji obiegu i archiwizacji dokumentów, w tym dotyczących zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

- dofinansowania działalności podmiotu

- outsourcingu w podmiotach leczniczych

- zatrudniania pracowników medycznych

- pracy tymczasowej

- problemów jakości w podmiotach leczniczych

- restrukturyzacji przedsiębiorstwa

- sekurytyzacji wierzytelności

- konfliktów w jednostkach ochrony zdrowia

- marketingu usług medycznych

- struktur organizacyjnych w podmiotach leczniczych

- innowacji i przedsiębiorczości

- Lean management i doskonalenia systemu zarządzania

- współpracy podmiotów leczniczych z mediami, kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego

- reklamy usług medycznych

- balanced scorecard

- telemedycyny i eHealth

- transgranicznej opieki zdrowotnej

- planowania zdolności do realizacji świadczeń medycznych w aspekcie kontraktowania

- likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej


Działania powyższe wykonujemy w szczególności poprzez:

- przygotowywanie projektów umów, pism i innych dokumentów,

- opiniowanie umów, pism i innych dokumentów,

- prowadzenie w imieniu Klienta spraw sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych, egzekucyjnych jak również spraw w postępowaniu polubownym,

- występowanie przed organami administracji publicznej, samorządowej, przed prokuraturą oraz przed innymi podmiotami i instytucjami,

- konsultacje prawne - ustne, telefoniczne i drogą elektroniczną,

- dokonywanie innych czynności zgodnych z potrzebami Klienta.